Grupa MAK zapewnia klientom wszechstronną wiedzę o ryzykach związanych z ich działalnością oraz dostarcza profesjonalne doradztwo ubezpieczeniowe
Strona główna > Usługi > Business case > CASE - ubezpieczenia majątkowe

CASE - ubezpieczenia majątkowe

Profil klienta

Holding z sektora przemysłu ciężkiego.

W chwili opracowywania przez nas audytu, zapowiedziano na kolejny rok znaczne podniesienie stawek reasekuracyjnych. Następstwem wzrostu kosztów reasekuracji był wzrost stawek ubezpieczeniowych w kolejnym roku kalendarzowym, tj. dla polis zawieranych po 31 grudnia.

Program ubezpieczeniowy holdingu miał być wznowiony na przełomie miesięcy: stycznia i lutego następnego roku. W konsekwencji w przypadku realizacji normalnej procedury odnowieniowej i niezbędnego dla niej harmonogramu działań, holding odnawiając główne polisy dnia 1 lutego musiałby ponieść znacznie wyższe koszty składki ubezpieczeniowej. Dla części ryzyk szacowany wzrost stawek mógł wynieść nawet 30-40% przy zachowaniu analogicznego zakresu ochrony ubezpieczeniowej.

Działania

Kontynuacja ochrony u ubezpieczycieli (tzw. Pool koasekuracyjny), z którymi holding był związany umowami ubezpieczenia. Wznowienie polis odbyło się jeszcze w "starym" roku kalendarzowym, zaś opłacona już część składki należnej za miesiąc styczeń - została zaliczona na poczet nowych polis.

Wyniki

Poprawa zastanych warunków ochrony - nie tylko uniknięto znacznego wzrostu wysokości łącznej składki, lecz nawet uzyskano pewne jej obniżenie.

 


 

Profil klienta

Firma z sektora przemysłu ciężkiego, która posiadała udziały w kilku spółkach zależnych. Spółki-córki posiadały pełną autonomią w kwestii ubezpieczeń.

Działania

  • Wykorzystując wynikający ze skali spółki-matki efekt synergii, zaproponowaliśmy spółkom zależnym bardzo korzystne warunki ubezpieczeń majątku.
  • Za krytyczne uznaliśmy podniesienie zastanego poziomu ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej - niewystarczającego zarówno w obszarze zakresu pokrycia, jak i gwarantowanych limitów odpowiedzialności.
  • Zaprojektowano umowę ubezpieczenia OC dla spółki-matki w taki sposób, by zarówno w zakresie pokrytych ryzyk, jak i sum gwarancyjnych zapewniała optymalną ochronę nie tylko ubezpieczającemu (a zarazem głównemu ubezpieczonemu), lecz także każdemu ze współubezpieczonych, który zechciałby dołączyć do ochrony.

Wyniki

  • Parametry kosztowe zostały ustalone na takim poziomie, aby żadna ze spółek-córek przystępując do programu, nie ponosiła wyższych od dotychczasowych kosztów, niejednokrotnie uzyskując nawet realne oszczędności.
  • Zakres ochrony wyznaczony liczbą i parametrami tzw. klauzul dodatkowych oraz wysokość sum gwarancyjnych były korzystniejsze od analogicznych parametrów polis dotychczasowych.