Ubezpieczenia finansowe pozwalają uniknąć przedsiębiorcom znaczących strat, na jakie są narażeni. Wiemy, co zrobić, żeby firmy mogły spokojnie skupić się na prowadzeniu biznesu.

Kompleksowa obsługa i indywidualne podejście ? to nasze motto. Przygotowujemy i wdrażamy rozwiązania ubezpieczeniowe, uwzględniające specyfikę prowadzonej działalności. Monitorujemy efektywność całego procesu, doradzamy przedsiębiorcom i fachowo wspieramy ich w zakresie likwidacji szkód.

MAK Ubezpieczenia. Konkurencyjne stawki. Wysokie limity

Mocna, wypracowana przez lata pozycja na rynku ubezpieczeniowym daje nam przewagę nad konkurencją w postaci konkurencyjnych stawek i wysokich limitów, jakie jesteśmy w stanie zaproponować naszym Klientom. Przez wiele lat zbieraliśmy doświadczenia, współpracując
w zakresie należności handlowych i gwarancji kontraktowych z podmiotami z branży zbrojeniowej, budowlanej, przemysłu ciężkiego, farmaceutycznego, rolnego i spożywczego.

Specjaliści od gwarancji oferują

Ubezpieczenia należności

Ubezpieczenia należności handlowych
krajowych i zagranicznych.

Gwarancje ubezpieczeniowe

Gwarancje przetargowe (wadialne), należytego
wykonania kontraktu, właściwego usunięcia wad
i usterek, zwrotu zaliczki, inne zależne od potrzeb

Oferujemy Klientom stabilność ich biznesu

Jako broker identyfikujemy potrzeby Klientów i dopasowujemy do nich najlepsze rozwiązania. W przypadku dużej liczby gwarancji wadialnych wdrażamy procedury usprawniające bardzo szybkie i proste uzyskiwanie gwarancji. W ramach gwarancji kontraktowych zapewniamy komfort prowadzenia działalności poprzez otwarcie linii gwarancyjnych w Zakładzie Ubezpieczeń ? na optymalnych dla klienta warunkach i w odpowiedniej wysokości. Przy należnościach handlowych prowadzimy postępowania konkursowe, zmierzające do wyłonienia Ubezpieczyciela, który zaoferuje najkorzystniejsze dla Klienta warunki pod względem wysokości przyznanych limitów kredytowych, jakości i zakresu ochrony, ceny i dopasowania do specyfiki branży.

Zalety gwarancji

W praktyce najczęściej spotykanymi rodzajami ubezpieczeń finansowych są gwarancje ubezpieczeniowe i ubezpieczenia należności. Gwarancja ubezpieczeniowa jest instrumentem finansowym, dzięki któremu podmiot, na zlecenie którego gwarancja została udzielona, nie musi zamrażać własnych środków finansowych przy realizacji zleconego zadania. To jednostronne zobowiązanie ubezpieczyciela do wypłaty na rzecz Beneficjenta określonej sumy pieniężnej, jeśli zleceniodawca gwarancji nie wywiązały się ze swoich zobowiązań.

Gwarancje ubezpieczeniowe:

 • podnoszą wiarygodność wykonawcy Zleceniodawcy w oczach Beneficjenta,
 • odciążają linię kredytową Zleceniodawcy, a jednocześnie pozwalają poprawić płynność finansową wykonawcy (np. możliwość startowania w dużej liczbie przetargów bez blokowania własnych środków pieniężnych),
 • umożliwiają zabezpieczenia kontraktów realizowanych w kraju jak i za granicą.

Do najważniejszych gwarancji należą:

Gwarancja zapłaty wadium (przetargowa)

Umożliwia przedsiębiorcy uczestnictwo w przetargach bez konieczności angażowania własnych pieniędzy. Zastępuje wadium gotówkowe, które należy wpłacić w przypadku udziału w przetargu. Udzielając gwarancji, Towarzystwo Ubezpieczeń zobowiązuje się do wypłaty kwoty w niej wskazanej w przypadku, gdyby przedsiębiorca, który wygrał przetarg odmówił podpisania kontraktu na warunkach oferty lub w inny sposób nie wykonał zobowiązań wynikających z przetargu.

Gwarancja należytego wykonania kontraktu

Zabezpiecza prawidłową realizację terminowości i jakości realizacji kontraktu. Jest zobowiązaniem Ubezpieczyciela do wypłaty na rzecz Beneficjenta wskazanej kwoty w przypadku, gdyby przedsiębiorca nie wykonał lub nieprawidłowo wykonał kontrakt i odmówił naprawienia szkody. Standardowa suma gwarancyjna to ok. 5-10% wartości kontraktu.

Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek

Zabezpiecza roszczenie Beneficjenta po realizacji kontraktu przez wykonawcę, tj. w okresie obowiązywania udzielonej gwarancji jakości i rękojmi za wady. Zazwyczaj wynosi od 1,5 do 3% wartości kontraktu. Okres jej obowiązywania to nawet 96 miesięcy.

Gwarancja zwrotu zaliczki

Udzielana na wniosek przedsiębiorcy, który zgodnie z umową zawartą z Beneficjentem ma otrzymać zaliczkę na jej realizację. Zobowiązuje Ubezpieczyciela do wypłaty wskazanej w niej kwoty Beneficjentowi w przypadku, gdyby przedsiębiorca nie wykonał umowy i nie zwrócił w wyznaczonym terminie zaliczki. Suma gwarancyjna gwarancji zależy od branży, w której działa przedsiębiorca, i wynosi od 10 do nawet 80% wartości kontraktu.

Proces udzielania gwarancji

Przy udzielaniu gwarancji uczestniczą trzy podmioty:

 • Zleceniodawca gwarancji ? podmiot zobowiązany do złożenia zabezpieczenia w postaci gwarancji ubezpieczeniowej.
 • Beneficjent ? podmiot zlecający wykonanie zadania i wymagający w związku z tym złożenia na swoją rzecz zabezpieczenia w postacie gwarancji.
 • Towarzystwo Ubezpieczeń ? podmiot, który na zlecenie Zleceniodawcy udziela gwarancji na rzecz Beneficjenta.

MAK Ubezpieczenia zapewnia koordynację działań ww. podmiotów od momentu złożenia wniosku o udzielenie gwarancji do momentu przekazania dokumentu gwarancji do Beneficjenta:

 • przekazujemy do Towarzystw Ubezpieczeń wniosek o udzielenie gwarancji wraz z kompletem wymaganych dokumentów,
 • zapewniamy Zleceniodawcy przedstawienie najkorzystniejszej oferty udzielenia gwarancji przez Towarzystwo Ubezpieczeń (najlepsza cena i warunki jej udzielenia, tj. wymagane zabezpieczenia),
 • ustalamy z Beneficjentem akceptowalny wzór gwarancji,
 • pośredniczymy w przekazywaniu dokumentów pomiędzy Zleceniodawcą a Towarzystwem Ubezpieczeń (umów o udzielenie gwarancji, umów zabezpieczeń, gwarancji) oraz pomiędzy Towarzystwem Ubezpieczeń a Beneficjentem,
 • w razie potrzeby zapewniamy wsparcie w procesie realizacji gwarancji.